Contacta | T: +34 937 207 580

Avís Legal

Abans d’utilitzar les opcions i funcionalitats que et permet nostra web és important llegeixis aquesta política, així com les condicions específiques que regulen les mateixes.

La www.munichgroup.es és un domini d’internet, el propietari és MOTOR MUNICH, SA, proveït de l’CIF a-58800111, el negoci té el domicili en C / Costa i Deu, núm 133, Sabadell, 08202-Barcelona o …. (Indicar Correu electrònic RGPD de l’DPO) ……… .

1. Utilització d’aquest Lloc Web: En aquestes condicions generals es regula el funcionament de el servei de el lloc web www.munichgroup.es que MOTOR MUNICH, SA posa a disposició de l’usuari, l’objectiu principal és informar sobre els productes, serveis i esdeveniments de les diferents empreses que conformen el Grup Munic Group, i si és el cas, atendre la consulta o petició que l’usuari pugui formular a través de la present web , amb el corresponent seguiment. Exclusivament, serà MOTOR MUNICH, SA, qui contesti aquestes peticions, sense que cap moment hi hagi cessió de dades a la resta d’empreses de el Grup.

La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena per l’Usuari de totes les condicions d’Ús del Lloc Web vigents en cada moment en què l’Usuari accedeixi a la mateixa, de manera que si aquest no està d’acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no haurà d’usar aquest Lloc Web.

De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web www.munichgroup.es, la informació que es publica en el mateix, amb fins o efectes il·lícits, contraris a l’contingut d’aquestes condicions generals , lesives dels drets o interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o la informació que es facilita o impedir la normal utilització o gaudi del lloc web per altres usuaris.

l’usuari s’haurà d’abstenir d’obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, programari i, en general qualsevol classe de material accessible a través del lloc web o dels serveis, utilitzant per a això mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició, o en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet.

2.-Dret de modificar el lloc web, dret de restringir l’accés a el lloc web i dret de suspendre l’operativitat del web: MOTOR MUNICH, SA es reserva el dret de modificar en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació o configuració del lloc web, així com la informació, serveis, les presents Condicions d’Ús del Lloc Web, com qualssevol altres condicions generals o particulars, instruccions o avisos que siguin aplicables. Aquestes modificacions seran per millorar els serveis de l’usuari, segons les tendències de mercat. Així mateix, MOTOR MUNICH, SA es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el lloc web, o restringir el seu accés, de forma parcial o total, individual o col·lectiva, temporal o definitivament, en qualsevol moment.

3.-Navegació cookies: Aquí s’ha de determinar tot el relatiu a la Política de galetes (tipus de galetes, finalitat i com eliminar-les, entre d’altres aspectes), que serà la informació que veurà el usuari si decideix clickar al link de “Més informació” que constarà en la finestra que ha de aparecerde forma emergent a l’inici de la pàgina web. De tal manera que no pugui ometre-l’usuari i no hi hagi cap dubte que se li ha donat la informació relativa a les galetes. Tot això, tal com s’indica en l’apartat Política de Galetes.

4.-Accés i ús de la pàgina web és gratuït: La prestació de servei de la pàgina web per part de l’usuari té caràcter gratuït i no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre.

< p> En tot cas, el registre només és requerit quan l’usuari decideix contactar amb MOTOR MUNICH, SA , A través del formulari habilitat a aquest efecte, per fer-nos una consulta o petició.

Les dades introduïdes per l’Usuari al formulari han de ser exactes, actuals i veraces en tot moment.

5.-Links. El lloc web és possible, que en ocasions, posi a disposició de l’usuari dispositius tècnics d’enllaç (links, banners o botons), directoris i eines de recerca que permeten usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers. MOTOR MUNICH, SA no ofereix, ni comercialitza per si ni per mitjà de tercer els serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni controla, vigila o aprova els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol altra classe de material en aquests llocs enllaçats.

Per tant, MOTOR MUNICH, SA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest lloc web i no gestionada per www.munichgroup.es.

L’usuari que desitgi establir un link, o practicar qualsevol a ctuació sobre o en relació a al Lloc Web requereix la prèvia autorització de MOTOR MUNICH, S.A .. Qualsevol altre ús, cessió a tercers, comunicació divulgació dels Continguts, total o parcial, pública o privada, queda prohibit; MOTOR MUNICH, SA es reserva el dret d’exercitar les accions legals civils i penals que corresponguin per exigir el compliment d’aquesta clàusula i la reclamació de danys i perjudicis.

Així mateix, MOTOR MUNICH, SA, es reserva el dret d’eliminar els enllaços a qualsevol lloc web en cas que tingui coneixement efectiu de que les activitats desenvolupades en aquest lloc web o els Continguts de la mateixa són il·legals o infringeixen drets de tercers, o en cas que sigui requerit per a això en virtut d’una resolució judicial o una ordre administrativa.

6.- Drets De la Propietat Intel·lectual i Industrial. L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en el Lloc Web ( incloent sense limitació, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, “look-and-feel”, àudio i vídeo), pertanyen a MOTOR MUNICH , SA i / o a tercers. Per tant, no podran ser total o parcialment reproduïts, distribuïts o comunicats públicament en cap forma, ni modificats, ni emmagatzemats, sense la prèvia autorització per escrit de MOTOR MUNICH, SA En cap cas l’accés a la Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

7.- Exclusió de garanties i responsabilitat.

7.1.- De funcionament de la web. MOTOR MUNICH, SA no garanteix la disponibilitat i continuïtat de l’funcionament del Lloc Web i no serà en cap cas responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se de (i) la falta de disponibilitat o accessibilitat a la Web oa aquells altres llocs amb els quals s’hagi establert un link; (Ii) la interrupció en el funcionament del Lloc Web o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu funcionament ; (Iii) la falta d’idoneïtat del Lloc Web per a les necessitats específiques dels usuaris i (iv) altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes a el control d’MOTOR MUNICH, SA

MOTOR MUNICH, SA no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en el lloc web introduïts per tercers aliens que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes, i no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris. MOTOR MUNICH, SA adopta diverses mesures de protecció per protegir el Lloc Web i els Continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, MOTOR MUNICH, SA no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir accés a l’tipus d’ús del Lloc Web que fa l’Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, MOTOR MUNICH, SA no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar d’aquest accés no autoritzat.

7.2 Per la utilització del Lloc Web. MOTOR MUNICH, SA no es farà responsable en cap cas de l’ús que els usuaris i / o tercers poguessin fer del Lloc Web, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de la mateixa.

7.3 Per als Continguts.

Els Continguts són de la sola titularitat de MOTOR MUNICH, SA i es disposen per aquesta en bona fe i amb els millors estàndards de qualitat professional. No obstant això, MOTOR MUNICH, SA exclou qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts de el lloc web www.munichgroup.es.

8. Nul·litat parcial.

La declaració de qualsevol d’aquestes condicions generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants entre les parts. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d’una qualsevol de les condicions aquí estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general a l’acompliment d’una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l’altra part.

9.- Llei aplicable i jurisdicció.

La prestació de servei del Lloc Web i les presents Condicions d’Ús del Lloc Web es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes Condicions, o de les relacions entre l’usuari i MOTOR MUNICH, SA, ambdues parts amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

10.- Política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els usuaris faciliten de forma lliure i voluntària:

Qui és el responsable de tractament de les seves dades?

Les dades de caràcter personal que ens facilita de forma voluntària seran tractades, d’acord amb el que preveu el Reglament General Europeu 2016/679 de Protecció de dades de Caràcter Personal i la Llei Orgànica de Protecció de dades i normativa de desenvolupament vigent, i seran incloses en un fitxer el responsable de Tractament és MOTOR MUNICH, SA amb domicili en C / Costa i Deu, 133, Sabadell, -08205-, Barcelona (Espanya), A58800111, Telf. ​​93.720.75.80, …. (Indicar Correu electrònic RGPD de l’DPO) ….

¿Amb quines finalitats?

A la web www.munichgroup.es es poden recollir dades d’aquells usuaris que de forma voluntària els faciliten per contactar mitjançant el formulari habilitat a aquest efecte, en aquest cas MOTOR MUNICH, SA recollirà i tractarà la informació facilitada, amb l’única i exclusiva finalitat d’atendre la consulta o petició d’l’usuari amb el corresponent seguiment.

Durant quant de temps conservem les teves dades?

Les dades personals proporcionades només es conservaran mentre MOTOR MUNICH, SA estigui atenent la seva petició amb el corresponent seguiment que va motivar que contactarà amb nosaltres, que mai serà superior a quatre mesos a partir de l’últim contacte, llevat que prèviament ens revoqui el seu consentiment o exerceix el seu dret d’oposició i / o cancel·lació o mentre puguin derivar responsabilitats nascudes en aquest període de temps. (Consulta apt. Quins són els teus drets).

En qualsevol cas, si l’Usuari recova el seu consentiment o exerceix els drets de cancel·lació o supressió o bé ha transcorregut el termini de conservació esmentat, les seves dades personals es conservaran bloquejats durant els terminis establerts per a atendre les possibles responsabilitats nascudes de l’tractament dels mateixos. Posteriorment es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les dades que ens faciliten és el consentiment que se li demana. Ha de saber que en qualsevol moment pot revocar aquest consentiment prestat (consulta apt. Quins són els teus drets).

En el formulari de contactar només els camps marcats amb asterisc (*) és obligatori contestar-los per a atendre la petició que realitza l’usuari.

A què destinataris es comunicaran les dades?

Destinataris: No hi ha cessió de dades personals a altres empreses, ni tampoc transferències internacionals de dades.

Encarregats de Tractament: a les dades se’ls pot permetre accedir a proveïdors de MOTOR MUNICH, SA que li presten serveis auxiliars necessaris per a complir les finalitats per les quals es recullen les dades. Però en cap moment comporten una cessió dels mateixos. En qualsevol cas, l’informem que si es donés el supòsit, amb aquests proveïdors (Encarregats de Tractament) sempre es formalitza un contracte que recull obligacions i responsabilitats que han d’assumir en el tractament de les dades, per actuar en concordança amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Com a proveïdors, MOTOR MUNICH, SA l’informa que les dades dels usuaris que es facilitin a la web, s’allotgen en un servidor ………, i circulen momentàniament pel servidor de el lloc web que està ubicat a ……., que a l’pertànyer a l’Espai Econòmic Europeu garanteix un nivell adequat de seguretat en la protecció de dades

Cessions obligatòries: en aquells casos en què li vingui imposat per obligació legal o per disposició judicial MOTOR MUNICH, SA comunicar les seves dades a les entitats que aquesta obligació determini.

Quins són els drets quan ens facilita les seves dades?

Drets: Els usuaris de la web www.munichgroup.es poden exercir davant MOTOR MUNICH, SA, els drets d’accés, rectificació o supressió, portabilitat de les seves dades, limitació o oposició a l’tractament de seves dades i revocar el seu consentiment, i pot modificar les seves preferències en tot moment.

Forma d’exercitar-los:

Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a la direcció de l’Responsable de Tractament, MOTOR MUNICH, SA, C / Costa i Deu, 133, Sabadell, -08205-, Barcelona (Espanya) o bé enviar un correu electrònic …… (indicar E -mail RGPD de l’DPO) …

haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn ha d’adjuntar la fotocòpia de l’DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu de la mateixa.

S’informa l’Usuari que pot dirigir qualsevol tipus de reclamació en matèria de protecció de dades personals a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es, Autoritat de Control de l’Estat Espanyol, si considera que MOTOR MUNICH, SA no ha atès degudament l’exercici de dret que li ha sol·licitat

Mesures tècniques i organitzatives i de seguretat:

La Web www.munichgroup.es declara haver adoptat les mesures d’índole tècnica, de seguretat i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat a el risc, tal com ho exigeixen el Reglament General Europeu 2016/679 de Protecció de Dades, i la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament vigent, per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que vostè faciliti.

no obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s’està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de MOTOR MUNICH, SA, ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.

Informació sobre l’ús d’altres webs i xarxes socials:

MOTOR MUNICH, SA res més es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de les quals és titular. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social a internet que no sigui aquesta web són responsabilitat dels seus legítims titulars.

És pel que MOTOR MUNICH, SA quan col·labora amb diferents entorns web, com serien les xarxes socials, recomana en tot cas als seus usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web, llegeixin atentament els corresponents Avisos Legals i Política de privacitat, i que només accedeixin un cop hagin entès i acceptat totalment el text legal.

MOTOR MUNICH, SA es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà als usuaris que facin un ús incorrecte. [NOMÉS DEIXAR CONSTÀNCIA si escau … ..Sólo en el cas que remeti a MOTOR MUNICH, SA un missatge personal directe a través de la Xarxes Socials, MOTOR MUNICH, SA tractarà les dades, amb l’única i exclusiva, finalitat de respondre la seva consulta i atendre la seva petició, en aquest cas les seves dades seran emmagatzemades en el sistema de MOTOR MUNICH, SA., el servidor es troba ubicat a ………… dins de l’Espai econòmic Europeu. A partir d’aquest moment, li serà aplicable tot el que determina la present Política de Privadesa, havent de tenir present que per a aquest supòsit el fonament legal per al tractament de les seves dades és atendre la seva petició

Amb tot això, els informem que mitjançant la nostra pàgina web pot accedir a les xarxes socials Facebook, Instagram, Twitter entre d’altres de característiques anàlogues, entre altres de característiques anàlogues, d’accés obert a tots els usuaris. Es tracta de llocs web on l’usuari pot registrar-se i seguir-nos gratuïtament. En aquestes xarxes socials els usuaris podran conèixer de les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i, si escau, vídeos. Els usuaris d’aquestes xarxes socials han de ser conscients que aquest lloc és independent del Web www.munichgroup.es, tal com els hem informat en paràgrafs anteriors d’aquest apartat, i està obert, és a dir, és visible per a tots els seus usuaris , i les polítiques de privacitat a aplicar a aquests continguts els reiterem que són fixades per Facebook, Instagram, Twitter o, si s’escau per qualsevol altra xarxa social de característiques anàlogues. MOTOR MUNICH, SA no és titular de les xarxes socials.

Canvis de la Política de Privacitat

MOTOR MUNICH, SA es reserva el dret de modificar aquesta política en qualsevol moment. Et recomanem que consultis la Política de Privadesa amb periodicitat. MOTOR MUNICH, SA adoptarà les mesures raonables per notificar-te qualsevol canvi substancial en les nostres pràctiques de privacitat en el relacionat a l’ús de la informació que has proporcionat, com és publicant un Avís al seu web.

Compromís de l’usuari:

L’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, de l’exactitud i vigència per a la finalitat per a la qual van ser aportats i assumeix la responsabilitat relativa als danys i perjudicis, tant de l’lucre cessant com per danys emergents, que es puguin generar a causa d’aquestes inexactituds o falsedats.

En qualsevol cas, si les dades proporcionades en els corresponents formularis fossin de titularitat d’un tercer, l’usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes que s’estableixen en aquest Avís Legal i Política de Privadesa i que ha obtingut la seva autorització per facilitar les dades a MOTOR MUNICH, SA, amb les finalitats assenyalades.

per tot això, MOTOR MUNICH, SA farà tot el possible perquè les seves dades facilitades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn de titular d’ells, per aquest motiu si hi ha alguna modificació de les dades l’usuari de la web els comunicarà el responsable de l’Tractament, declinant aquest tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.